Графично представяне на данни

Есенен (А) триместър 2016/2017, Бакалавър, Задочна форма на обучение => за дисциплината
 • запознаване с Grapher
 • попълване на анкета и събиране на данни
 • създаване на Worksheet с данните
 • създаване на PieChart, представяща тези данни
 • промяна на цветовете на секторите
 • поставяне на легенда
 • поставяне на знак % на втория ред label-и
 • фон и рамка
 • explosion на секторите
 • единият от секторите да има по-голямо отдалечаване
 • поставяне на заглавие
 • в легендата да излизат отговорите (като се прочитат от колонка в Woeksheet)
 • съставяне на 2D Bar Chart по получените в анкетата данни
 • смяна на цветовете на колоните
 • поставяне на текста от анкетата (въпрос и отговори) във вид на текст
 • промяна на шрифт, големина, цвят, фон на горния текст
 • поставяне на заглавие
 • изкарване по X-оста (под колоните) да се показват отговорите (не е красиво в случая, но да се знае как става)
 • увеличаване на X-оста така че да стане 2 пъти по-голяма от Y-оста
 • да се премахне цялата Y-oс
 • да се постави grid
 • настройка на осите: ticks, labels
 • показване на labels на самите колони
 • поставяне на фон и рамка на цялата диаграма заедно с надписите
 • раздалечаване на отделните колони една от друга
 • оформяне на оцветяването на колоните така че да имитират цилиндри (използва се градиентен тип)
 • добавяне на още една колона с данни във Worksheet-а (може и в друг Worksheet)
 • добавяне на още една Bar Chart към същата диаграма и тяхното групиране
 • добавяне на легенда, отнасяща се за двете извадки от данни
 • поставяне на сянка на легендата
 • поставяне на текст в поле, на което да се появи сянка
 • поставяне на външна картинка като част от графиката ни (добавяне на рисунка)
 • поставяне на фон взет от външен файл на изображение (да прилича като воден знак или под формата на обкръжение)
 • смяна на съотношението на големината на осите (напр. близко до златното сечение - 3:2)
 • Поставяне на графиката максимално плътно в координатната система
 • Labels по осите - смяна шрифт и големина
 • смяна на гъстотата на tick marks и tick labels
 • поставяне заглавие по осите, което да включва и математически обозначения; смяна на големини, шрифотве, цветове
 • осите да се получат със стрелки в краищата
 • добавяне на текст в балонче, включващ математически символи
 • добавяне на указателни стрелки
 • добавяне на символи и смяна на цветовете на запълване и ограждащите линии
 • работа с данните в Worksheet-a
 • фон на координатната система
 • заглавие на графиката
 • фон и рамка на цялата графика

Материали