Компютърни числени методи

Есенен (А) триместър 2015/2016, Бакалавър, Задочна форма на обучение => за дисциплината

Видео за метод на разполовяването с Mathematica:

Материали

Видео за метод на Нютон (допирателни) с Mathematica:

Част1:

Част2:

Материали

Видео за норми на вектори и матрици с Mathematica:

Аудио за метод на Якоби с Mathematica:

Материали

Видео за интерполационен полином на Лагранж с Mathematica:

Материали

Видео за Метод на най-малките квадрати (Част1) с Mathematica:

Материали

Видео за Метод на най-малките квадрати (Част2) с Mathematica:

Материали

Видео за метод на Ойлер с Mathematica:

Материали

Видео за метод на Рунге-Кута с Mathematica:

Материали