Компютърни числени методи


Целта на курса е изучаването на основните методи за числено решаване на математически задачи и тяхната компютърна реализация. На лекциите, освен теоретични знания, се дават и конкретни примери. За всеки основен метод студентът съставя компютърна програма по време на лабораторните занятия в час и/или като домашна работа, която се заверява от ръководителя на упражненията. Учебният материал включва: числени методи за решаване на уравнения и системи линейни уравнения (точни и итерационни методи), апроксимации на експериментални данни (интерполиране, сплайни, метод на най-малките квадрати), числено диференциране и интегриране, приближено решаване на нелинейни системи алгебрични уравнения, числено интегриране на обикновени диференциални уравнения и модели, начални и гранични задачи за обикновени диференциални уравнения и др. Курсът е изцяло компютърно ориентиран. Целта е студентите да придобият умения за решаване на задачи с професионални математически и статистически пакети, да развият умения да разбират правилно и да интерпретират коректно резултатите, получавани със софтуерните пакети. Използват се основно пакетите Wolfram Mathematica и онлайн машината за изчисления на WolframAlfa и/или други софтуерни среди за програмиране, предпочитани от студентите.